Gdynia, dnia ………  kwietnia 2019 r.

 

 

POTWIERDZENIE WOLI  PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA

 

 

 

Potwierdzam wolę uczęszczania w roku szkolnym 2019/2020 do  Przedszkola nr 52

przez moje/nasze dziecko:

 

………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer PESEL dziecka
(w przypadku braku nr PESEL proszę wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

…………………………………………………………….………………………………………………………………

podpis(y) rodzica/rodziców (opiekuna/opiekunów)*

 

 

* rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Comments are closed.

Dla dzieci
Kategorie