Archive for Marzec, 2018

ZDROWYCH, POGODNYCH ŚWIĄT 

WIELKANOCNYCH,

PEŁNYCH NADZIEI I MIŁOŚCI.

RADOSNEGO, WIOSENNEGO NASTROJU,

SERDECZNYCH SPOTKAŃ W GRONIE RODZINY

I WŚRÓD PRZYJACIÓŁ 

ŻYCZĄ

DYREKTOR WRAZ Z  PRACOWNIKAMI PRZEDSZKOLA NR 52

 

Rekrutacja dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni

 na rok szkolny 2018/2019

 

Strona internetowa dla rodziców dostępna 26 marca 2018 r. od godz. 9.00:

www.gdynia.pl/rekrutacja

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc. Z rekrutacji wyłączone są dzieci kontynuujące, których rodzice złożyli w placówce deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

 

Na rok szkolny 2018/2019 przeprowadza się wspólną rekrutację do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !

 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Dzieci sześcioletnie (ur. w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dzieci w wieku pięciu, czterech i trzech lat  mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych (ogólnodostępnych) biorą udział w rekrutacji elektronicznej na zasadach ogólnych.

 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców/prawnych opiekunów

w wybranej placówce, która prowadzi oddział integracyjny.

 

I. Przebieg rekrutacji:

 

  1. Etap wstępny – informator.

26 marca 2018 roku  od godz. 9.00  –  uruchomienie strony  internetowej dla rodziców
z informatorem zawierającym ofertę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie miasta Gdyni. Rodzice będą mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną poszczególnych placówek (opis placówki, informacje teleadresowe).

 

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia Wniosku

o przyjęcie dziecka, w którym rodzic deklaruje wybór maksymalnie trzech placówek – przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

 

  1. Wypełnianie Wniosków o przyjęcie dziecka do placówki.

Elektroniczna rekrutacja trwa od 26 marca do 9 kwietnia 2018 r. do godz. 16.00
 i obejmuje :

* wprowadzanie danych dzieci do systemu

* składanie Wniosków o przyjęcie oraz kompletu dokumentów potwierdzających

  wybór danego kryterium do placówki pierwszego wyboru (poz. nr 1 na liście

   preferencji).

 

Dwa sposoby składania Wniosków o przyjęcie dziecka :

a) Rodzic wypełnia Wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową, drukuje, podpisuje,  a następnie udaje się w terminie najpóźniej do 9 kwietnia 2018 roku do godz. 16.00
do
placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej znajdującego się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie) w celu złożenia Wniosku. W przedszkolu/szkole rodzic otrzymuje potwierdzenie złożenia Wniosku.

 

b) Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do internetu, wypełnia ręcznie „papierowy” Wniosek (można go otrzymać również w przedszkolu/szkole) a następnie udaje się w terminie najpóźniej do 9 kwietnia 2018 roku do godz. 16.00  

do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej znajdującego się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie).

 

W placówce pierwszego wyboru Wniosek o przyjęcie  wprowadzony zostanie do systemu, a rodzic otrzymuje potwierdzenie jego złożenia.

 

  1. Rekrutacja automatyczna.

Kolejny etap to automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych. Oznacza to, iż system przydziela dzieci do placówki na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają we Wniosku o przyjęcie kryteria, które spełnia ich dziecko).

 

  1. Wyniki rekrutacji.

 

 W dniu 23 kwietnia 2018 roku o godz. 15.00 Komisje Rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, obejmujące imiona

i nazwiska dzieci, podpisy członków komisji i opatrzone datą, są publikowane przez wywieszenie w przedszkolu.

 

Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na dwa następujące sposoby:

l  w placówce pierwszego wyboru,

l  logując się na stronie internetowej dla rodziców.

 

  1. Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do placówki.

            Jeśli dziecko zostało przydzielone przez system do przedszkola/oddziału przedszkolnego,

to rodzic w terminie do 27 kwietnia 2018 r. do godz. 17.00  musi udać się do placówki  (przedszkola/szkoły), do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę zapisu dziecka.

 

W przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli zapisu, dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola/szkoły podstawowej do której zostało zakwalifikowane.

 

      6.   Listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych zostaną podane przez

Komisje Rekrutacyjne  do publicznej wiadomości  w dniu 7 maja 2018 r. o godz. 15.00.

Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.

 

  1. Organizacja oddziałów przedszkolnych (mieszanych lub jednorodnych wiekowo) uzależniona jest od  liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną oraz dzieci przyjętych do przedszkola w procedurze rekrutacji.

 

 II. Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach

      podstawowych obowiązujące na terenie Gminy Miasta Gdyni :

 

Kryteria ustawowe – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

(mają jednakową wartość punktową i brane są pod uwagę łącznie) :

 

L. p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

 

Liczba punktów
1. Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje

i więcej dzieci)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

(wzór oświadczenia będzie dostępny

w systemie rekrutacji w plikach do pobrania – zał. nr 1)

 

110 pkt
2. Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie

o niepełnosprawności

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

110 pkt
3. Niepełnosprawność jednego

z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub

o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

110 pkt
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub

o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

110 pkt
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

 

 

 

 

 

 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub

o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

110pkt
6. Samotne wychowywanie kandydata

w rodzinie

(oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia będzie dostępny w systemie rekrutacji w plikach do pobrania – zał. nr 2)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

110 pkt
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą

z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

110 pkt

 

 

Kryteria samorządowe – obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

(Uchwała Nr VI/82/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r.)

 

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Liczba punktów
1. 1) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się – kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej; oświadczenie o zamieszkaniu dziecka

w obwodzie szkoły podstawowej

z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;- zał. nr 3

 

 

 

55 pkt

2. 2)dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się

w systemie dziennym;

 

oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej

z uwzględnieniem nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;- zał. nr 4

 

 

 

20 pkt

3. 3)dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru,

do którego o przyjęcie ubiega się

w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja;

(kryterium tego nie można zaznaczyć, jeżeli starsze dziecko kończy etap przedszkolny/szkolny i w roku szkolnym na który przeprowadzana jest rekrutacja nie będzie już uczęszczać do przedszkola/oddziału przedszkolnego)

oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się; – zał. nr 5

 

 

 

10 pkt

4. 4)dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie – kryterium dotyczy tylko przedszkoli;

 

oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin korzystania z opieki przedszkolnej; – zał. nr 6

 

 

8 pkt

5. 5) dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; – zał. nr 7

 

 

 

5 pkt

6. 6) przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) –

zał. nr 8

 

 

 

2 pkt

Przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

Dokumenty potwierdzające wybór danego kryterium muszą być dostarczone do placówki pierwszego wyboru wraz z Wnioskiem o przyjęcie.

 

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Komisja Rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględni danego kryterium.

 

III. Procedura odwoławcza :

 

1. Rodzice  dzieci, które nie zostały przyjęte mogą wnioskować do Komisji Rekrutacyjnej

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego

w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

2. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.

 

3. Rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego przez Komisję Rekrutacyjną.

 

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania  odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzicowi służy skarga do sądu administracyjnego.

 

IV. Rekrutacja uzupełniająca: 

 

1.  Informator o wolnych miejscach:

 

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą złożyć Wniosek o przyjęcie do placówki, która będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Pomocą w szukaniu wolnego miejsca będzie Informator, dostępny od 1 czerwca 2018 r. na stronie internetowej (www.gdynia.pl/rekrutacja).

Informacje o wolnych miejscach będzie można także uzyskać w przedszkolach/szkołach biorących udział w rekrutacji.

 

      2. Terminy.

 

          –  od 1czerwca do 8 czerwca 2018 r.  do godz. 1600  –  złożenie Wniosku o przyjęcie oraz

dokumentów  potwierdzających  wybór danego kryterium do przedszkola/oddziału

przedszkolnego dysponującego wolnymi miejscami,

-  15 czerwca 2018 r.  o godz. 15.00  –  podanie  do publicznej wiadomości przez Komisje

Rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów

niezakwalifikowanych,

do 20 czerwca 2018 r. do godz. 17.00 – potwierdzenie przez rodzica woli  zapisu dziecka

w  przedszkolu/szkole,  do której  dziecko  zostało zakwalifikowane,

22 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez Komisje

Rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

 

V. Rekrutacja  dzieci urodzonych w roku 2016:

 

Rekrutacja dzieci urodzonych w roku 2016 możliwa będzie w przypadku wolnych miejsc, od 20 sierpnia 2018 r.

 

 

 

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami

do Przedszkola nr 52 w dniu 14 marca 2018 r. (środa) 

w godzinach 10.00-12.00 i 14.30.16.30.

Prosimy o obuwie zmienne dla dzieci.

 

Dla dzieci
Kategorie